Dłużnik

Informacje dla dłużnika

Numer rachunku bankowego do wpłat:
Bank Millennium S.A.
nr:  55 11602202 0000 0002 9930 0395
w tytule przelewu proszę podać numer sprawy KM, KMS, KMP oraz swoje imię i nazwisko.

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany numer rachunku bankowego.

Komornik Sądowy Anna Hoppe informuje, iż wszelkie informacje, które dotyczą postępowań egzekucyjnych udzielane w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie są podawane w formie ogólnikowej ze względu na ochronę danych osobowych. Przed skontaktowaniem się z kancelarią komornika dłużnik powinien przygotować sygnaturę sprawy egzekucyjnej (akt komorniczych) oraz swoje dane.

Wszelkie próby podawania się za inną osobę oraz celowe wprowadzenie w błąd organu egzekucyjnego stanowią przestępstwo.

Zgodnie z art. 795 §2 kpc z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia przez niego zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zażalenie kieruje się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu I instancji, który nadał klauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w terminie tygodniowym.

Na wszczęcie postępowania zgodnie z art.767 §1 kpc przysługuje dłużnikowi skarga na czynność komornika.

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Dłużnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dłużnik, który zaniedba powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, może być ukarany grzywną w wysokości do 2 000,00zł (art.762 §1 kpc).

Dłużnik musi pamiętać o odpowiedzialności karnej jeżeli w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia. Czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku działania na szkodę kilku wierzycieli, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. (Art. 300 i następne Kodeksu karnego).

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się