Wierzyciel

Informacje dla wierzyciela

Wierzyciel w celu skierowania oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego powinien posiadać tytuł wykonawczy opatrzony klauzula wykonalności. Zgodnie z art. 777 KPC, tytułami egzekucyjnymi są m. in.: orzeczenia sądu wydane w postępowaniu cywilnym lub karnym (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty), protokoły ugody oraz wyroki sądu polubownego, akty notarialne.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel składa w kancelarii komornika lub przesyła pocztą, oryginał tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. 

We wniosku egzekucyjnym należy zamieścić dane dotyczące:

 • dłużnika: imię i nazwisko, adres lub adresy, jeśli to możliwe – numery identyfikacyjne NIP lub pesel, imiona rodziców.
 • wierzyciela:  imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres, numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym środki.
 • jeżeli wierzyciela reprezentuje pełnomocnik powinien on do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
 • w przypadku osoby prawnej do wniosku egzekucyjnego wierzyciel załącza odpis KRS
 • we wniosku egzekucyjnym wierzyciel wskazuje świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji.

Sposób egzekucji oznacza wskazanie składnika majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, np.:

 • ruchomości
 • nieruchomości
 • rachunków bankowuch
 • wierzytelności np. z tytułu umowy zlecenia lub
 • wynagrodzenia za pracę
 • świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS
 • innych praw majątkowych

Wierzyciel ma prawo wskazać wszystkie z wyżej wymienionych sposobów egzekucji, powinien jednak zastosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

W przypadku wyboru komornika spoza rewiru, we wniosku o wszczęcie egzekucji należy złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 • Pod treścią wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.  (Wzory wniosków znajdują się w zakładce WNIOSKI).

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się